Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego kominki.ratur.p

Obowiązuje do dnia 24 grudnia 2014r.

VI. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

6. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur na wskazane przez Zamawiającego konto.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel sklepu internetowego pn.

E-kominki Ratur.

 

Obowiązujące przepisy od dnia 25 grudnia 2014r:

Zwroty:
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczonyprzez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:

formularz odstąpienia.

 

XI. Odstąpienie od umowy zawarte na odległość

  1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1)      jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2)      w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres wskazany przez Sprzedawcę.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i   nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedwcę o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres: PHU RATUR Sklep internetowy E-kominki Ratur ul. Traugutta 40 lok. Nr 13; 26-600 Radom lub e-mail: kominki@ratur.pl

  1. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)  w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci

faktury pro forma.

  1. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

1)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Przedsiębiorstow Handlowo-Usługowe "RATUR" w Radomiu Sklep internetowy E-kominki Ratur


Zwroty - Kominki.Ratur.com.pl

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego kominki.ratur.p

Obowiązuje do dnia 24 grudnia 2014r.

VI. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

6. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur na wskazane przez Zamawiającego konto.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel sklepu internetowego pn.

E-kominki Ratur.

 

Obowiązujące przepisy od dnia 25 grudnia 2014r:

Zwroty:
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczonyprzez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:

formularz odstąpienia.

 

XI. Odstąpienie od umowy zawarte na odległość

  1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1)      jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2)      w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres wskazany przez Sprzedawcę.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i   nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedwcę o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres: PHU RATUR Sklep internetowy E-kominki Ratur ul. Traugutta 40 lok. Nr 13; 26-600 Radom lub e-mail: kominki@ratur.pl

  1. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)  w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci

faktury pro forma.

  1. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

1)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Przedsiębiorstow Handlowo-Usługowe "RATUR" w Radomiu Sklep internetowy E-kominki Ratur