Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego kominki.ratur.com.pl

Obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

X. Reklamacja produktu

( DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU )

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojma ) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1/ telefonicznie 48 363 55 79 lub 502 262 593;

2/ e-mailem na adres: kominki@tratur.pl;

3/ listownie na adres: ul. Traugutta 40 lok. Nr 13, 26-600 Radom.

3.  Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.

4.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1/ nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2/ tytuł lub przedmiot reklamacji;

3/ udokumentowane uprawnienia do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4/ roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5/ kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6/ podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej bądź za pomocą poczty elektronicznej w postaci scan zgłoszenia.

5. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 4 pkt.5 powyżej, Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o koniczności uzupełnienia.

6. Klient  jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o konieczności uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Sprzedawcę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

8. Klient jest informowany pisemnie, e-maliowo lub telefonicznie przez Sprzedawcę o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, ze została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1/ napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawione, uszkodzenie lub zniszczenie numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

2/ uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta ( niewłaściwe użytkowanie P:produktu );

3/ uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

4/ uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

11. Gwarancji nie podlegają:

1/ przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

2/ wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej ( pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcia zasilania, przepięcia, itp. ).

12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a  także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

13. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminy, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14. W przypadku konieczności odbioru produktu od Klienta, Sprzedawca wysyła po jego odbiór firmę Kurierską, na koszt Sprzedawcy.

15. Sprzedawca zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwianiu reklamacji.

XI. Odstąpienie od umowy zawarte na odległość

 

  1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1)      jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2)      w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres wskazany przez Sprzedawcę.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i   nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedwcę o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres: PHU RATUR Sklep internetowy E-kominki Ratur ul. Traugutta 40 lok. Nr 13; 26-600 Radom lub e-mail: kominki@ratur.pl

  1. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)  w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci

faktury pro forma.

  1. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

1)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY (prosimy o ręczne wypełnienie i odesłanie skanu pod adres mailowy: kominki@ratur.pl)

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel sklepu internetowego pn.

E-kominki Ratur.


Reklamacje - Kominki.Ratur.com.pl

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego kominki.ratur.com.pl

Obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

X. Reklamacja produktu

( DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU )

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojma ) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1/ telefonicznie 48 363 55 79 lub 502 262 593;

2/ e-mailem na adres: kominki@tratur.pl;

3/ listownie na adres: ul. Traugutta 40 lok. Nr 13, 26-600 Radom.

3.  Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.

4.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1/ nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2/ tytuł lub przedmiot reklamacji;

3/ udokumentowane uprawnienia do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4/ roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5/ kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6/ podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej bądź za pomocą poczty elektronicznej w postaci scan zgłoszenia.

5. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 4 pkt.5 powyżej, Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o koniczności uzupełnienia.

6. Klient  jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o konieczności uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Sprzedawcę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

8. Klient jest informowany pisemnie, e-maliowo lub telefonicznie przez Sprzedawcę o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, ze została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1/ napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawione, uszkodzenie lub zniszczenie numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

2/ uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta ( niewłaściwe użytkowanie P:produktu );

3/ uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

4/ uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

11. Gwarancji nie podlegają:

1/ przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

2/ wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej ( pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcia zasilania, przepięcia, itp. ).

12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a  także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

13. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminy, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14. W przypadku konieczności odbioru produktu od Klienta, Sprzedawca wysyła po jego odbiór firmę Kurierską, na koszt Sprzedawcy.

15. Sprzedawca zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwianiu reklamacji.

XI. Odstąpienie od umowy zawarte na odległość

 

  1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1)      jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2)      w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres wskazany przez Sprzedawcę.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i   nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedwcę o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres: PHU RATUR Sklep internetowy E-kominki Ratur ul. Traugutta 40 lok. Nr 13; 26-600 Radom lub e-mail: kominki@ratur.pl

  1. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)  w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci

faktury pro forma.

  1. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

1)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY (prosimy o ręczne wypełnienie i odesłanie skanu pod adres mailowy: kominki@ratur.pl)

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel sklepu internetowego pn.

E-kominki Ratur.